triangle-element
triangle-element
Big Sign

BIG SIGN

ภาษามือ ใหญ่เต็มจอ

ชมย้อนหลังล่าสุด

ภาษามือ คำศัพท์การเมือง โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ภาษามือ คำศัพท์การเมือง โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ภาษามือ บุคคลทางการเมือง โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ภาษามือ บุคคลทางการเมือง โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ภาษามือ "พรรคการเมือง" โดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ภาษามือ "พรรคการเมือง" โดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านการศึกษา" | ตอบโจทย์ | 30 มี.ค. 66
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านการศึกษา" | ตอบโจทย์ | 30 มี.ค. 66
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านสุขภาพ" | ตอบโจทย์ | 29 มี.ค. 66
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านสุขภาพ" | ตอบโจทย์ | 29 มี.ค. 66
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านสวัสดิการสังคม" | ตอบโจทย์ | 23 มี.ค. 66
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านสวัสดิการสังคม" | ตอบโจทย์ | 23 มี.ค. 66
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม" | ตอบโจทย์ | 22 มี.ค. 66
[Big Sign] ศึกประชันวิสัยทัศน์ "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม" | ตอบโจทย์ | 22 มี.ค. 66